افتخارات المپیاد دبیرستان شهریارتوس در طی سه سال اول تاسیس

مرحله اول سال تحصیلی 98-97