بازدید از مدارس ترکیه/1395
بازدید از مدارس ترکیه/1395Turkey 2016
همایش مدارس هزاره سوم کیش (فنلاند-استرالیا-انگلستان-ژاپن) / 1396
همایش مدارس هزاره سوم کیش (فنلاند-استرالیا-انگلستان-ژاپن) / 1396
بازدید از مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی لبنان/ 1394
بازدید از مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی لبنان/ 1394Lebanon / 2016
تندیس طلایی و دیپلم افتخار مسابقات جهانی ICYS
تندیس طلایی و دیپلم افتخار مسابقات جهانی ICYSصربستان - XXI ICYS 2014 Belgrade
بازدید از مدارس سنگاپور / 1389
بازدید از مدارس سنگاپور / 1389Singapore / 2009
بازدید از مدارس مالزی/1389
بازدید از مدارس مالزی/1389Malaysia / 2009
دهمین دوره مسابقات جهانی IJSO
دهمین دوره مسابقات جهانی IJSOهنــد - 2013