افتخارات مسابقات فرهنگی دبیرستان شهریارتوس در سال تحصیلی 98-97