افتخارات دبیرستان شهریارتوس در مسابقات جهانی در سال های تحصیلی 97-96 و 98-97